Predmetnik

Opomba

  1. Študent izbere dva predmeta iz nabora petih predmetov.

Zimski semester

1. Izbirni predmet

2. Izbirni predmet

Izbirni predmeti

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja:
Organizacijska kultura
Izhodišča za organizacijsko kulturo
Kulturne dileme v poslovanju
Kultura socialne odgovornosti poslovanja
Načela kulture za delovanje (in obnašanje) posameznike
Načela kulture za delovanje (in obnašanje) organizacije
Primeri organizacijske kulture

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Potočan Vojko

Obveznosti študenta

Aktivno delo na predavanjih (40%), seminarska naloga (60%)

Opis predmeta

Terorizem z orožji za množično uničevanje (OMU) in povezanost z jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo in obrambo pred eksplozivnimi sredstvi (JRKB/EO).
Orožja za množično uničevanje in eksplozivna sredstva.
Oprema JRKB/EO.
Jedrska, radiološka, kemična in biološka obramba in obramba pred eksplozivnimi sredstvi (JRKB/EO).
Standardi usposobljenosti za JRKB/EO.
Logistika JRKB/EO.
Komunikacije JRKB/EO.
Obveščevalna zagotovitev.
Upravljanje z nevarnostjo.
Nacionalna zaslomba in združena ocenjevalna skupina.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. ddr. Ivanuša Teodora

Obveznosti študenta

Pisni izpit (40%), seminarska naloga (60%)

Opis predmeta

Sistem nacionalne varnosti (temelji sistema, nosilci, upravljanje, vodenje in organiziranost, posebnosti sistema nacionalne varnosti v primerjavi z ostalimi sistemi)
Logistika v sistemu nacionalne varnosti (elementi logističnega sistema v sistemu nacionalne varnosti (informacije, komunikacije, nadzor, kadri), posebnosti logistike v sistemu nacionalne varnosti (tajnost podatkov, omejenost virov – proračunsko financiranje, nove varnostne grožnje in tveganja), zvrsti logistike v sistemu nacionalne varnosti)
Logistika v sistemu mednarodne varnosti (mednarodne varnostne organizacije in njihove naloge, vključenost Slovenije v mednarodne varnostne integracije, organizacija in obveznosti EU, strateški koncept zveze Nato)
Krizno upravljanje v sistemih mednarodne in nacionalne varnosti (načrtovanje, odločanje, odzivanje)
Načrtovanje in realizacija logističnega projekta v sistemu mednarodne in nacionalne varnosti

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Podbregar Iztok

Obveznosti študenta

Ustni izpit (40%), seminarska naloga (60%)

Opis predmeta

Predavanja: Uvodno poglavje – Razvoj, pomen in določitev transportno logističnih vozlišč (TLV) na mednarodni in na nacionalni ravni ter njihova delitev. Razvoj in pomen sistemov notranjega transporta in skladiščenja v TLV. Osnove planiranja TLV – makro planiranje s poudarkom na družbeno-ekonomskih, ekoloških in ostalih vplivih s ciljem racionalizacije in optimizacije logističnih parametrov. Uporaba metode mrežnega planiranja, metode razvrščanja po faktorjih, modeliranja in simulacije. Notranji transport – problemi planiranja, ciljno planiranje, zagotovitev optimalnega toka materiala, analogija toka materiala kot sistema čakalne vrste, modeliranje in simulacije, upravljanje projektov. Notranji transport – transportni sistemi za zvezni in taktno-delujoči transport, avtomatizacija transporta, izračun glavnih logističnih parametrov, povezava transporta s skladiščenjem. Pomen skladiščenja v toku materiala – predstavitev glavnih skladiščnih funkcij, definicija zalogovne velikosti in pretočne zmogljivosti skladišča, predstavitev glavnih skladiščnih strategij, sistemov komisioniranja ter informacijske podpore skladiščnim procesom. Oblikovanje TLV s poudarkom na notranjem transportu in skladiščih – predstavitev in uporaba sodobnih računalniško podprtih sistemov za mrežno planiranje TLV in modeliranje transportnih, skladiščnih ter proizvodnih sistemov z uporabo diskretnih numeričnih simulacij.

 

 

 

 

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Potrč Iztok

Obveznosti študenta

Opravljena seminarska naloga (50%), praktični in teoretični del izpita v obliki pisnega ali ustnega zagovora (50%)

Opis predmeta

V okviru predmeta se študenti poglobljeno seznanijo s naprednimi področji informatike v logistiki s ciljem samostojnega znanstvenega dela na tem področju.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman

Obveznosti študenta

Ocena izdelanega samostojnega članka s poudarkom na raziskovalnem vložku.

Poletni semester

IRD ll
ECTS 30

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo;
– bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
– izobraževanje, znanstveno izpopolnjevanje raziskovalcev,
– znanstveno raziskovalna infrastruktura,
– načrtovanje znanstveno raziskovalnega dela.
Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, prikaz, seminarsko delo, doktorsko delo. Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
Struktura znanstvenega dela.
Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
Poročila, predstavitve poročil, diskusija, kritična analiza.
Ocenjevanje svojega raziskovalnega dela in raziskovalnega dela drugih.
Delo v skupini, teamsko delo, porazdelitev nalog.
Študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.

Podrobnosti

Obveznosti študenta

Seminarska naloga/poročilo o delu (80%), zagovor/diskusija (20%)