Predmetnik

Opomba

Zimski semester

Opis predmeta

1. Spoznavanje s problemom PCP (Port Choice Problem). Študij relevantne znanstvene literature iz področja.
2. Študij metodoloških pristopov uporabljenih v delih iz znanstvene literature tega področja.
3. Uporaba metodlogij v konkretnem primeru.
4. Študija aplikacij rešitev na drugih področjih v logistiki in Transportu.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Kramberger Tomaž

Obveznosti študenta

Ocena poročila (70%), javna predstavitev (30%).

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja:

 • odnosi z različnimi deležniki,
 • zaupanje in pripadnost odnosu (medorganizacijsko zaupanje, definiranje zaupanja in pripadnosti v kontekstu managementa oskrbovalnih verig, dejavniki vpliva na zaupanje in pripadnost v oskrbovalnih verigah),
 • sodelovanje (medorganizacijsko sodelovanje, definiranje sodelovanja v kontekstu managementa oskrbovalnih verig, dejavniki vpliva na sodelovanje v oskrbovalnih verigah).

Podrobnosti

Izvajalec: doc. dr. Mlaker Kač Sonja

Obveznosti študenta

Aktivno delo na predavanjih (40%). Seminarska naloga (60%).

Opis predmeta

Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja:
1 Korporacijska kultura
1.1 Teoretična izhodišča za obravnavo korporacijske kulture
1.2 Korporacijska kultura v poslovanje
1.3 Integrativni vidik korporacijske kulture
1.4 Diferencialni vidik korporacijske kulture
1.5 Management korporacijske kulture
2 Korporacijska kultura in oskrbovalne verige
2.1 Pomen in vloga korporacijske kulture v oskrbovalni verigi
2.2 Vloga kulture posameznikov v oskrbovalni verigi
2.3 Kulturne dileme v oskrbovalni verigi
2.4 Organizacijska klima oskrbovalne verige
2.5 Različni pristopi za uporabo korporacijske kulture v oskrbovalni verigi
3 Obravnava primerov iz poslovne prakse
3.1 Korporacijska kultura in spremembe
3.2 Korporacijska kultura in trajnostni razvoj
3.3 Korporacijska kultura in poslovna etika
3.4 Korporacijska kultura v različnih oskrbovalnih verigah

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Potočan Vojko

Obveznosti študenta

Aktivno delo na predavanjih (40%). Seminarska naloga (60%).

Opis predmeta

Trajnostni transport
Trajnostno delovanje oskrbovalnih verig
Politike in direktive EU glede trajnostnega transporta
Trajnostna mobilnost in zelene tehnologije
Alternativna goriva in tehnologije v trajnostnem transportu
Elektromobilnost kot resna alternativa
Integracija zelenih tehnologij v trajnostne oskrbovalne verige
Management trajnostnega trensporta ter presoja vpliva na okolje
Načrtovanje trajnostnih poslovnih modelov in sistemov z integracijo novih, zelenih, trajnostnih tehnologij

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Knez Matjaž

Obveznosti študenta

Raziskovalna naloga (50%). Ustni izpit (50%).

Opis predmeta

− Pomen intralogistike 4.0 v logistični verigi z vidika pretočne zmogljivosti, energetske učinkovitosti, trajnosti, informacijske podpore logističnim procesom ter digitalizacije.
− Sodobni trendi v logistiki 4.0 (Industrija 4.0, Skladiščenje 4.0, Internet Stvari (IoT), Digitalizacija, Robotizacija, Umetna Inteligenca, ang. Physical Internet.
− Informacijski in materialni tok v intralogistiki 4.0.
− Skladiščni procesi v intralogistiki 4.0.
− Skladiščenje 4.0 s poudarkom na procesu Komisioniranja blaga.
− Centralno in decentralno vodeni transportno sistemi v intralogistiki 4.0.
− Avtomatski in avtonomni transportno-skladiščni sistemi v intralogistiki 4.0. (ang. Automated Storage and Retrieval Systems, Shuttle-Based Storage and Retrieval Systems and Autonomous Vehicle Storage and Retrieval Systems).
− Načrtovanje in modeliranje transportno-skladiščnih sistemov v intralogistiki 4.0 s poudarkom na:
maksimalni pretočni zmogljivosti, minimalnih celotnih stroških, energetski učinkovitosti in trajnosti.
− Več-objektna optimizacija transportno-skladiščnih sistemov v intralogistiki 4.0.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Lerher Tone

Obveznosti študenta

− Raziskovalna naloga (50%). − Izpit (teoretično in praktično znanje(50%)).

Opis predmeta

sebina predmeta je usmerjena v integracijo sistemskih znanj z najnovejšimi raziskavami na področju logistike sistemov:
1.Logistični izzivi informacijske družbe
Inteligentni splet
Splet znanja in spletne ontologije
Spletni agenti, komunikacijski protokoli (FIPA standard)
Avtonomno, samo-prilagodljivo delovanje (MAPE-K)
Integracija konceptov v inteligentnih logističnih sistemih, internetu stvari in fizičnem internetu
2. Sistemi za podporo odločanju
Napredne tehnike modeliranja in simulacije kot osnova sistemskega pristopa k analizi in optimizaciji intra- in inter-logističnih procesov:
Diskretna dogodkovna simulacija
Sistemska dinamika
Simulacija na osnovi agentov
Povezovanje paradigem v več-nivojskem, intra- in inter-organizacijskem odločanju
3. Upravljanje kakovosti storitve v inteligentnih logističnih sistemih
Kazalniki in standardi kakovosti storitve
Korektnost, pravočasnost, zanesljivost in predvidljivost
Model vrednotenja in zagotavljanja kakovosti storitve
Integracija metod in standardov v CMM modelu

 

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Gumzej Roman

Obveznosti študenta

Ocena raziskovalnega dela (100%).

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo na področju oskrbovalnih verig, logističnih sistemov in logističnih verig.
Filozofija upravljanja, vodenja in nadzora celovitih oskrbovalnih verig.
Determiniranje nalog in izzivi učinkovitega upravljanja z oskrbovalnimi verigami.
Preučevanje notranjih procesov in odnosov oskrbovalnih verig.
Modeliranje notranjih procesov in optimiranje stanj celovitih oskrbovalnih verig.
Predmet se navezuje na vsebine predmetov dodiplomskega in magistrskega študija.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan

Obveznosti študenta

Raziskovalna naloga (50%) in ustni izpit (50%).

Opis predmeta

TEORIJA VODENJA SISTEMOV: Osnovni pojmi, modeli sistemov, deterministični in naključni sistemi, vodenje kot problem odločanja, optimalno vodenje na podlagi modela. Regulatorji naročil in sinhronizacija oskrbovalne verige za kompenzacijo učinka biča.
MODELIRANJE IN SIMULACIJA LOGISTIČNIH SISTEMOV: Teorija modeliranja diskretnih procesov, simulacijski jeziki, uvod v Scilab, simulacija diskretnih procesov, simulacija naključnih logističnih procesov, Monte Carlo simulacija.
UPORABA STATISTIČNIH MODELOV IN METOD PRI UPRAVLJANJU OSKRBOVALNIH VERIG, TRANSPORTU IN PROMETU:
Uporaba multivariantne statistične analize, strukturnih in drugih statističnih modelov v logistiki, oskrbovalnih verigah, transportu in prometu, za potrebe povečanja učinkovitosti podjetij in varnosti v transportu in prometu. Statistični modeli za ocenjevanje zmanjšanja emisij zaradi optimizacije v transportu.
METODE ZA UPRAVLJANJE Z LOGISTIČNIMI SISTEMI: Optimizacija transportnih in logističnih sistemov, razvrščanje opravil v logistiki, hevristični postopki in metahevristike pri optimizaciji logističnih sistemov, teorija napovedovanja časovnih vrst, postopki modeliranja in vodenja distribucijskih mrež.
PRIMERI UPRAVLJANJA LOGISTIČNIH SISTEMOV: Razporejanje distribucijskih centrov, primeri razvrščanja v logističnih sistemih, upravljanje zalog, napovedovanje povpraševanja po zalogah, modeliranje transporta v distribucijskih mrežah, optimizacija problemov množične strežbe.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Dragan Dejan

Asistent: izr. prof. dr. Dragan Dejan

Obveznosti študenta

Projekt (raziskovalna naloga (70%)), ustni izpit (30%).

IRD l
ECTS 15

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo:

 • bazične raziskave,
 • načrtovanje znanstveno raziskovalnega dela,
 • študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.

Podrobnosti

Obveznosti študenta

Plan znanstveno-raziskovalnega dela glede na temo raziskovanja (predstavitev pregledne literature, zagovor/diskusija (100%)).

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo

 • bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
 • izobraževanje, znanstveno izpopolnjevanje raziskovalcev,
 • znanstveno raziskovalna infrastruktura,
 • načrtovanje znanstveno raziskovalnega dela.
 • Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, prikaz, seminarsko delo, doktorska naloga.
 • Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
 • Struktura znanstvenega dela.
 • Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
 • Poročila, predstavitve poročil, diskusija, kritična analiza.
 • Ocenjevanje svojega raziskovalnega dela in raziskovalnega dela drugih.
 • Delo v skupini, teamsko delo, porazdelitev nalog.

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan

Obveznosti študenta

Seminarska naloga/poročilo o delu (80%), zagovor/diskusija (20%).

Poletni semester

IRD II
ECTS 24

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo obsega:

 • bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
 • izvajanje znanstveno raziskovalnega plana.

Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, študij literature.
Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
Struktura znanstvenega dela.
Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
Študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.
Na podlagi IRD 1 nadaljevanje dela, sprotno poročanje o poteku dela, javna predstavitev načrta dela, raziskovalnih spoznanj in pregled literature v povezavi z določeno temo raziskovanja.

Podrobnosti

Obveznosti študenta

Predstavitev rezultatov 1. letnika (80%). Predstavitev pregledne literature, zagovor/diskusija (20%).