Predmetnik

Opomba

Zimski semester

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo na področju oskrbnih verig, logističnih sistemov in logističnih verig. Filozofija upravljanja, vodenja in nadzora celovitih oskrbovalnih verig. Determiniranje nalog in izzivi učinkovitega upravljanja z oskrbovalnimi verigami. Preučevanje notranjih procesov in odnosov oskrbovalnih verig. Modeliranje notranjih procesov in optimiranje stanj celovitih oskrbovalnih verig. Predmet se navezuje na vsebine predmetov dodiplomskega in magistrskega študija.

 

 

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Rosi Bojan

Asistent: prof. dr. Rosi Bojan

Obveznosti študenta

Seminarska raziskovalna naloga (50%), ustni izpit (50%)

Opis predmeta

OSNOVE VODENJA SISTEMOV: Osnovni pojmi, modeli sistemov, deterministični in naključni sistemi, vodenje kot problem odločanja, optimalno vodenje na podlagi modela.
MODELIRANJE IN SIMULACIJA LOGISTIČNIH SISTEMOV: Osnove modeliranja diskretnih procesov, simulacijski jeziki, uvod v Scilab, simulacija diskretnih procesov, simulacija naključnih logističnih procesov, Monte Carlo simulacija,.
METODE ZA UPRAVLJANJE Z LOGISTIČNIMI SISTEMI: Optimizacija transportnih in logističnih sistemov, razvrščanje opravil v logistiki, hevristični postopki razvrščanja, napovedovanje časovnih vrst, postopki modeliranja in vodenja distribucijskih mrež.
PRIMERI UPRAVLJANJA LOGISTIČNIH SISTEMOV: Razporejanje distribucijskih centrov, primeri razvrščanja v logističnih sistemih, upravljanje zalog, napovedovanje povpraševanja po zalogah, modeliranje transporta v distribucijskih mrežah.

Podrobnosti

Izvajalec: izr. prof. dr. Dragan Dejan

Asistent: izr. prof. dr. Dragan Dejan

Obveznosti študenta

Projekt (seminarska naloga)(70%), ustni izpit (30%)

Poletni semester

IRD l
ECTS 30

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo
bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
izobraževanje, znanstveno izpopolnjevanje raziskovalcev
znanstveno raziskovalna infrastruktura,
načrtovanje znanstveno raziskovalnega dela,
Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, prikaz, seminarsko delo, doktorska naloga.
Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
Struktura znanstvenega dela.
Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
Poročila, predstavitve poročil, diskusija, kritična analiza.
Ocenjevanje svojega raziskovalnega dela in raziskovalnega dela drugih.
Delo v skupini, teamsko delo, porazdelitev nalog.
Študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.

Podrobnosti

Obveznosti študenta

Seminarska naloga/poročilo o delu (80%), zagovor/diskusija (20%)