Predmetnik

MSL

*MEHATRONSKI SISTEMI V LOGISTIKI

Nosilec: prof. dr. Lerher Tone

ECTS 6

Opis predmeta

Pri predmetu Mehatronski sistemi v logistiki se študenti seznanijo z znanji s področja mehatronskih in elektromehanskih sistemov in uporabo pridobljenega znanja v analizi teh sistemov. Razumevanje mehatronskih in elektromehanskih sistemov s področja: – Statike in trdnosti (modeli sil, aktivne in pasivne sile, moment dvojice sil, redukcija sil, težišča teles, trenje na ravni podlagi in na kolutih, nosilci, paličja, mešani sistemi, napetosti in deformacije, Hookov zakon). – Kinematike in kinetike (hitrost in pospešek, relativno gibanje, D’Alembertov princip, izrek o gibanju masnega središča, gibalni in vrtilni količini ter mehanski energiji, impulzivno gibanje in trk, dinamika teles spremenljive mase). – Mehanike tekočin (Eulerjeva gibalna enačba idealne kapljevine, rotirajoča posoda, laminarno in turbolentno pretakanje ter vrste izgub). – Nihanja (pomen in nastanek mehanskih nihanj, osnovni elementi nihajočega sistema, harmonično nihanje, vsiljeno dušeno nihanje sistemov, resonanca). – Elektrotehnike (električna napetost in električni potencial, kondenzator, kapacitivnost, Ohmov zakon, Kirchhoffova zakona, Joulov zakon, Magnetno polje premega tokovodnika, Faradayev zakon elektromagnetne indukcije, enofazni in večfazni sistemi, električne meritve, električni stroji in transformatorji, električna oprema in naprave). – Elektronike (polprevodniki, polprevodniške diode, tranzistorji, digitalni sistemi, mikroprocesorji, senzorji in aktuatorji, črtna koda in RFID).

bo omogočilo študentom reševanje praktičnih problemov stroke na področjih mehatronskih sistemov. Študentje nadgradijo pridobljeno znanje s predavanj z avditornimi in laboratorijskimi vajami, kjer s pomočjo analitičnih izrazov in izpeljav rešujejo mehatronske in elektromehanske sisteme v logistiki.

 

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Lerher Tone

Asistent: asist. Vizinger Tea