Vizija / Poslanstvo / Cilji

Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru predstavljamo in ustvarjamo zaposleni, ki s svojim znanjem in delom stremimo k uresničitvi skupnih ciljev.

Vizija

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru bo postala vodilna izobraževalna in raziskovalna institucija na območju Srednje in JV Evrope, primerljiva s sorodnimi institucijami v svetu in med njimi prepoznavna kot uveljavljena partnerica na področju logistike.

Poslanstvo

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru z družbeno odgovornim izobraževalnim in znanstveno raziskovalnim delom ter interdisciplinarnim povezovanjem različnih znanosti usmerjamo in spodbujamo študente, sodelavce in širšo strokovno javnost k proučevanju in uporabi logistike.

 

Strateški cilji FL UM do leta 2016

Osnovni procesi

Izobraževalni proces

Primarni cilj: Izobražujemo kompetentne logistike.

 • Diplomant FL UM poseduje ustrezno logistično znanje posamezne študijske stopnje ter potrebne kompetence za uspešen vstop na trg dela;
 • študijski programi so inovativni, predvsem pa upoštevajo potrebe gospodarstva in zaposlitvene trende na področju logistike;
 • izobraževalni proces v pomembnem obsegu temelji na izsledkih znanstveno-raziskovalnega procesa fakultete;
 • na visokošolskem strokovnem študijskem programu je poudarek na neposredni uporabi praktičnih znanj;
 • na univerzitetnem študijskem programu uporabljamo sodobne teorije, program je tudi izraziteje aplikativen;
 • kandidate magistrskega študijskega programa uvajamo v teoretično in aplikativno raziskovanje;
 • individualno raziskovalno delo je osrednja oblika študijskega procesa na doktorskem študijskem programu;
 • izobraževalni proces je internacionaliziran: skrbimo za kakovostno izmenjavo idej in znanja s posamezniki in sorodnimi inštitucijami na globalni ravni, izvajamo študijske programe fakultete v tujem jeziku, kot tudi skupne študijske programe z uglednimi sorodnimi tujimi inštitucijami.

Znanstveno-raziskovalni proces

Primarni cilj: Znanstveno-raziskovalna dejavnost je prepoznavna v domačem in mednarodnem okolju.

 • Poleg jemanja iz svetovne zakladnice pomembno prispevamo vanjo;
 • obsežneje objavljamo prispevke v slovitih tujih revijah s faktorjem vpliva;
 • naši raziskovalci se redno udeležujejo znanstvenih gostovanj na priznanih tujih raziskovalnih inštitucijah;
 • prenos znanja v gospodarstvo je obsežnejše in poteka preko poglobljenega in sistematičnega sodelovanja z njim.

Administrativno-tehnični proces

Primarni cilj: Strokovna in administrativno-tehnična podpora poslovanju naše fakultete je kakovostna.

 • Administrativno-tehnični postopki so pregledni, delujoči in uporabniku prijazni;
 • povečujemo in izboljšujemo avtomatizacijo poslovanja;
 • dokumentiramo izvajanje aktivnosti strokovnega in administrativno-tehničnega procesa, v skladu z zahtevami kakovosti;
 • ažurno informiramo vse zainteresirane javnosti;
 • ostalim procesom je nudena strokovna in tehnično-administrativna podpora.

Podporni procesi

Proces upravljanja fakultete

Primarni cilj: Ustvarjamo v pozitivnem okolju.

 • Fakulteta je visoko ugledna inštitucija tako v domačem kot tujem okolju, ki skrbno sledi zastavljenim ciljem;
 • na fakulteti je uveljavljeno načelo demokratično-participativnega sprejemanja odločitev;
 • delovno okolje je vzpodbujajoče, omogoča osebnostno in poslovno rast vsakega zaposlenega, spodbuja se timsko delo in komunikacijo med vsemi, tako zaposlenimi kot študenti;
 • zaposleni smo visoko motivirani in pripadni kolektivu in naši fakulteti.

Proces zagotavljanja virov financiranja

Primarni cilj: Zagotovljene imamo kadrovske, finančne, prostorske in ostale vire za kakovostno delovanje.

 • Imamo opredeljene vire (ljudje, oprema, infrastruktura, rezultati drugih procesov in drugo) za dosego ciljev naše fakultete;
 • skrbimo za kadrovski razvoj zaposlenih;
 • z vključevanjem v projekte javnih in tržnih sredstev smo povečali prihodke fakultete.

Proces zagotavljanja kakovosti

Primarni cilj: Sistem vodenja kakovosti omogoča učinkovitejšo poslovanja.

 • Osredotočeni smo na jasno opredeljene potrebe in pričakovanja odjemalcev fakultete;
 • izvajamo politiko kakovosti, razumljivi in znani vsem zaposlenim so tudi cilji kakovosti;
 • dokumentirani so procesi in njihovo izvajanje;
 • vzpostavljene in uporabljane imamo metrike za spremljanje kakovosti izvajanja procesov;
 • načini za preprečevanja neskladnosti med dejanskimi in pričakovanimi rezultati izvajanja procesov so določeni, kakor tudi  odpravljanja njihovih vzrokov;
 • zagotovljeni so  viri, ki so potrebni za doseganje ciljev kakovosti fakultete;
 • vsak vodja je zavezan k delu, ki je v skladu s cilji kakovosti;
 • nenehno izboljševanje izvajanje procesov je naša prednostna naloga.