Erasmus+

Program Erasmus+ študentu omogoča:

da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.
Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca), vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.
Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija in eno leto po diplomi pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.
Študenti, ki so bili v okviru iste stopnje študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na ta razpis. V to obdobje je všteta tudi mednarodna Erasmus+ mobilnost med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami (KA107). Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).
Sodelujoče države:
Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.
Trajanje:
Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2017 do najkasneje 30. septembra 2018.
Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.
Študent za študij in praktično usposabljanje v tujini lahko prejme Erasmus finančno dotacijo.
Višina mesečne finančne dotacije Erasmus+ in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem študentu za študij v tujini v študijskem letu 2017/2018, bosta določena predvidoma v juniju 2017.

*Za študijsko leto 2016/2017 je bila finančna dotacija določena kot sledi:

Višina zneska dotacije
(min. – max. EUR/mesec)
Skupina 1
Programske države z visokimi stroški bivanja
Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Švica, Velika Britanija
400 – 500
Skupina 2
Programske države s srednjimi stroški bivanja
Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija, Turčija
350 – 450
Skupina 3
Programske države z nižjimi stroški bivanja
Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška
300 – 400

 

Dodatno k Erasmus finančni dotaciji so lahko študenti, ki so izpolnjevali s strani Javnega sklada določene pogoje, od študijskega leta 2010/2011 naprej pridobili še dodatno štipendijo iz naslova Javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Ni še znano ali bo razpis za te dodatne štipendije (ki je v študijskem letu 2016/2017  znašala 80 EU /mesec) objavljen tudi za študijsko leto 2017/2018 ali ne. Tudi na razpis se bo lahko prijavila Univerza v Mariboru, ki bo po odobritvi sredstev vsem študentom potrjenim za Erasmus študij v tujini poslala prijavni obrazec za ta dodatek.

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva.

Študenti, ki se bodo prijavili na Razpis Univerze v Mariboru za sofinanciranje mobilnost študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ v programskih državah in jih bodo matične fakultete za študij v tujini v študijskem letu 2017/2018 potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus+ finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih treh štipendij, sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si .

Priznavanje izpitov:

Študent pred odhodom na izmenjavo pridobi učne načrte posameznih predmetov, ki jih bo opravljal v tujini in jih z namenom priznavanja odnese nosilcu premeta, ki presodi ali se mu izpit prizna ali ne.

Več informacij:
Kontakt za vprašanja vezana na finančno dotacijo Erasmus+ dodano štipendijo Javnega sklada RS, dodatek za  Študente iz socialno šibkejših okolij ter dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami:
Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, Lidija Sosič Tel.:02 23 55 268, E: lidija.sosic@um.si.
Kontakt za vprašanja vezana na vsebino študija v tujini (izbor univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje, …) :
asist. dr. MATEVŽ OBRECHT (fakultetni Erasmus koordinator)
matevz.obrecht@um.si
VID MLEJNIK
erasmus.fl@um.si

Koristne informacije in dokumenti