Obvezni izvod

Oddaja obveznega izvoda je namenjena arhiviranju publikacij, ki izpolnjujejo vsaj enega od pogojev kot so slovensko avtorstvo, slovenska založba ali slovenski jezik. Z oddajo obveznega izvoda si FL zagotavlja brezplačno izdelavo bibliografskega opisa in njegove javne dostopnosti v okviru vzajemnega kataloga COBISS, vnos v Slovensko bibliografijo in vodenje v okviru statistik slovenske založniške produkcije.

Knjižnica FL skrbi za oddajo izdanih, založenih, objavljenih, izdelanih ali razmnoženih publikacij na FL ali v soizdajateljstvu s FL upravičencem nacionalnega obveznega izvoda in obveznega izvoda UM kot to določata Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur. list RS 2006/69) in Pravilnik o obveznem izvodu publikacij Univerze v Mariboru A6/2010.

Avtorji, sodelavci FL, oddajo v knjižnico ustrezno število obveznih izvodov glede na tip publikacije, kot je navedeno v nadaljevanju, najkasneje 8 dni po objavi.*

Oddajo 16 izvodov za nacionalni obvezni izvod in 2 izvoda za obvezni izvod UM naslednjih publikacij pri prvi in vseh naslednjih izdajah, ponatisih, različicah in podobnih publikacijah skupaj s prilogami in dodatki, razen pri dotisih:

  • tiskane knjige, brošure, serijske publikacije, separati, kartografsko gradivo in drobni tisk,
  • elektronske publikacije na fizičnih nosilcih, elektronske publikacije na računalniških omrežjih in svetovnem spletu ter
  • avdio in video gradivo na raznih nosilcih.

Izjema velja pri oddaji nacionalnega obveznega izvoda v primeru, da so bile zgoraj navedene publikacije izdane v nakladi manj kot 150 izvodov in za drobni tisk (vabila, plakati, programi, zloženke ipd.), tj. 4 izvode, medtem ko so publikacije z naklado manj kot 50 izvodov oddaje obveznega izvoda opravičene. Za nacionalni obvezni izvod se odda tudi 2 izvoda vezanih doktorskih disertacij; za obvezni izvod UM pa 2 vezana izvoda doktorskih disertacij ter 1 izvod magistrskih in diplomskih del, pri čemer 1 izvod pripade knjižnici FL. Elektronska verzija magistrskih in diplomskih del mora biti oddana tudi v DKUM. V primeru objave članka v reviji ali poglavja v monografiji se predloži separat in oddaja celotne publikacije ni potrebna.

Pri obveznem izvodu UM veljajo izjeme za oddajo učbenikov, skript, zapiskov predavanj, zbranega gradiva in drugega učnega gradiva. Ob prvi izdaji je treba oddati najmanj 8 izvodov, v primeru ponatisa pa najmanj 2 izvoda, pri čemer najmanj polovica teh izvodov pripade knjižnici FL.

Elektronske publikacije se oddajo tako v primeru prostega in odprtega dostopa, kot tudi v primeru zaščitenega dostopa. V slednjem primeru se zagotovi geslo za dostop, s čemer se depozitarni organizaciji omogoči zajetje podatkov. V primeru e-učbenikov in drugega učnega gradiva ima dostop do tega gradiva tudi knjižnica FL. V kolikor je obvezni izvod zaščiten z geslom (v primeru e-gradiva) ali zanj velja odlog javnega dostopa, ga depozitarna organizacija in knjižnica FL uporabljata skladno z izjavo avtorja oziroma založnika o pogojih uporabe in dostopa do tega gradiva.

* UM spodbuja svoje sodelavce, avtorje, tudi k oddaji publikacij ali delov publikacij v primeru, da so jih izdali ali objavili v samozaložbi oziroma pri drugi založbi.