Citatni indeksi, faktorji vpliva etc.

Poročilo o citiranosti revij, Journal Citation Reports (JCR) vsako leto izda Inštitut za znanstveno informiranje korporacije Thomson Reuters, ZDA (v nadaljevanju ISI) za revije, vključene v bazo ISI. JCR je seznam, v katerem se revije razvrščajo po predmetnih skupinah in zlasti glede na višino faktorja vpliva (impact factorja, skrajšano IF), ki je izračunan za preteklo leto.

Faktor vpliva je merilo pogostosti citiranja povprečnega članka posamezne revije v posameznem letu. Natančneje, to je kvantitativno orodje za rangiranje, evalvacijo, kategorizacijo in primerjavo posameznih revij. Določen je le za pomembnejše svetovne serijske publikacije s področja znanosti in tehnike, pri čemer je beleženje citiranosti omejeno na izvirne znanstvene članke, pregledne znanstvene članke in strokovne članke. Drugi deli revij kot so uvodniki, poročila, recenzije itd. na določanje IF ne vplivajo.

Za slovenske uporabnike je zbirka podatkov Journal Citation Reports (JCR) s faktorji vpliva revij za posamezna leta dostopna preko spletne strani COBISS+ (druge baze podatkov). Potem ko v iskalnem okencu vpišemo naslov revije, se nam kot rezultat iskanja pojavi okno z opisom bibliografskih podatkov revije in v njegovem spodnjem levem kotu link Faktor vpliva. S klikom na link se bibliografski opis revije dopolni s kronološko urejenim seznamom s faktorji vpliva za posamezna leta iz izdaje Journal Citation Reports – Science Edition (JCR SE) ali Journal Citation Reports – Social Science Edition (JCR SSE) in prikazom uvrstitve revije v izdaji JCR SE oziroma JCR SSE.

V okviru Journal Citation Reports (JCR) obstajajo torej indeksi (kazala) Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HSCI) in končno tudi Book Citation Index (BCI).

Faktor vpliva (IF) za posamezno revijo R v posameznem letu L lahko izračunamo po naslednji formuli:

IF (RL)= X1 + X2 / Y1 + Y2

IF (RL) = dejavnik vpliva za revijo R v letu L

X1 = število citatov, ki so jih Y1 prejeli v letu L

X2 = število citatov, ki so jih Y2 prejeli v letu L

Y1 = število enot objavljenih v reviji R v letu L-1

Y2 = število enot objavljenih v reviji R v letu L-2

Alternative

Meritve citiranosti revij najdemo tudi v nekaterih drugih podatkovnih zbirkah, vendar je v akademski skupnosti zgornja najbolj uveljavljena. Še več, postala je merilo znanstvene uspešnosti. Alternative Journal Citation Reports (JCR) predstavljajo SCImagoj Journal & Country Rank (SJR) podatkovne baze Scopus (ELSEVIER), Periodicals Index Online (ProQuest) in Index Copernicus (IC). Primerjavo med vplivnostjo in ceno revije med drugim ponuja Eigen Factor: Ranking and mapping scientific knowledge; razen tega poznamo Google Učenjak idr.

Koristne povezave

Vrednotenje objav

Seznam mednarodnih indeksiranih podatkovnih zbirk, ki pridejo v poštev za habilitacijo na FL

Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (IZUM)

Slovenske revije v mednarodih bazah podatkov iz seznama ARRS

Slovenske revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (IZUM)

Izpisi bibliografij

Osebne bibliografije COBISS

Informacije

SICRIS (Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji)

ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)

OSIC (Osrednji specializirani informacijski centri)

Navodila za delo OSIC-ev

Drugo