Obvestila za študente

Vabilo za vpis v višji letnik in absolventsko leto za študijsko leto 2018/2019

Študentke in študente vabimo, da čim prej po izpolnitvi pogojev za napredovanje uredite vpis v višji letnik. Pogoji za vpis oz. napredovanje v višji letnik so objavljeni tudi na spletni strani:

Termini vpisov:

od 16. avgusta do najkasneje 28. septembra 2018. Po tem datumu vpis na fakulteto ne bo več mogoč.

ŠTUDENTI BOSTE VPISNO DOKUMENTACIJO POSLALI NA NASLOV: FAKULTETA ZA LOGISTIKO, MARIBORSKA CESTA 7, 3000 CELJE, oziroma OSEBNO PRINESLI V REFERAT V ČASU URADNIH UR. IZVEN URADNIH UR JE MOGOČE DOKUMENTACIJO ODLOŽITI V PREDALČNIK, KI SE NAHAJA POLEG REFERATA.

Popolna vpisna dokumentacija zajema:

  1. študentsko izkaznico,
  2. podpisan vpisni list,
  3. izpolnjen in podpisan predmetnik,
  4. izpolnjeno in podpisano Pogodbo o izobraževanju v študijskem letu 2018/2019 v dveh izvodih – velja za izredne študente,
  5. Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija v primeru, da bo stroške študija poravnala pravna oseba – velja za izredne študente,
  6. Izjavo poroka – velja za izredne študente.

Vpisni stroški znašajo 120€ in jih poravnate na račun Fakultete za logistiko, TRR.: SI56 0110-0600-0010-887.

Za plačilo vpisnine in šolnine v primeru, ko stroške študija poravna študent sam, odgovarja tudi porok, razen kadar se stroški v celoti plačajo ob vpisu – velja za izredne študente.

Več o splošnih pogojih plačevanja šolnin in prispevkov za študij na http://www.um.si/studij/financiranje/splosni-pogoji-placevanja-na-um/Strani/default.aspx.

Vpis lahko opravi tudi druga oseba, ki mora vpisni dokumentaciji priložiti študentovo pooblastilo, kopije osebnih dokumentov in vse ostale zahtevane dokumente za vpis.

Vpisni list

Vpisni list izpolnite v elektronski obliki. Kreirate ga na polju AIPS pod e-vpis. Pred izpisom e-vpisnega lista mora študent v celoti izpolniti anketo, drugače e-vpis ni mogoč. Študenti 2. letnikov dodiplomskega študija natisnite še predmetnik, na katerega dopišite izbiro tujega jezika (angleški/nemški jezik). Ostalim študentom predmetnika ni potrebno prilagati.

Vpisni stroški za  redni/izredni študij 1.,2. in 3. stopnje študija

Cenik je bil potrjen na seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru, dne 29. 5. 2018, za študijsko leto 2018/2019 in je dostopen tukaj.

Navodilo za izpolnjevanje plačilnega naloga je dostopno tukaj.

Šolnina

Študent lahko šolnino poravna v enem oz. treh obrokih. Zneski šolnine za študijsko leto 2018/19 so objavljeni v ceniku.

Pogodba

Za študente, ki plačujete šolnino v obrokih velja, da poravnate: 1. obrok 8 dni po vpisu in izdaji računa, 2. obrok 90 dni po vpisu in izdaji računa, 3. obrok 180 dni po vpisu in izdaji računa.

Članica UM mora v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru s študentom ob vpisu skleniti Pogodbo o izobraževanju v študijskem letu 2018/2019. Pogodbo izpolnijo vsi izredni študenti, ne glede na to, ali so samoplačniki ali jim šolnino poravna pravna oseba. Študenti, katerim bo šolnino poravnala pravna oseba, morajo prinesti na vpis še Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija. V primeru plačila šolnine na obroke pa še Izjavo poroka. Prosimo vas, da:

  • pogodbo natančno preberete,
  • ustrezno izpolnite oz. obkrožite ter podpišete.

Pogodba o izobraževanju

Za vpis v 3. letnik upoštevajte še:

Študenti, ki elektronske izbire modula niste opravili

  • bo Komisija za študijske zadeve določila manjkajoče obveznosti,
  • se boste v višji letnik lahko vpisovali od 17. septembra 2018 dalje. Do tedaj ne bo možno prejeti potrdil o vpisu.

Ostali študenti prejmete potrdila o vpisu in ostalo dokumentacijo v roku 7 delovnih dni od prejema vpisne dokumentacije.

Referat za študentske zadeve FL

Ostale novice