Obvestila za študente

Oddaja prošnje za pogojni vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in podaljšanje absolventskega staža

Pri oddaji prošnje za pogojni vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in podaljšanje absolventskega staža, je potrebno upoštevati naslednje:
Prošnja se odda na ustreznem obrazcu. Biti mora pravočasna, razumljiva in obsegati vse, da se lahko obravnava. Prošnje, prejete po 3. septembru 2018, bodo s sklepom zavržene.

Prošnja je popolna, če:

 • je obrazec ustrezno izpolnjen in podpisan,
 • so priložena dokazila (sicer se navedeni razlogi v prošnji ne upoštevajo pri obravnavi) ter
 • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,10 € (fotokopija položnice).

Posebej bodite pozorni na določila Meril za presojo prošenj, ki navajajo posebne okoliščine, v katerih ste opravičeni oddati prošnjo ter na navedbe dokazil, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezni opravičen razlog.

Sklepi z rešitvami prošenj bodo objavljeni predvidoma 14. 9. 2018 na oglasni deski in na spletni strani FL UM. Vpis bo sledil od ponedeljka, 17. septembra 2018 dalje, vendar najkasneje do 28. septembra 2018.

POGOJNI VPIS V VIŠJI LETNIK

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve FL UM na njegovo »Prošnja za Komisijo za študijske zadeve: napredovanje, ponavljanje, podaljšanje absolventskega staža (zbranih manj kot 30 ECTS)«. Pogoji za vpis v višji letnik so objavljeni tukaj.

Takšen vpis se na podlagi 85. člena Statuta UM (Ur. l. RS, št. 29/17-UPB 12) lahko odobri študentu:

 • ki obveznosti ni mogel izpolniti iz opravičenih razlogov,
 • je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in
 • obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, ter
 • če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

Poleg navedenega je potrebo upoštevati tudi odločitev KŠZ z dne, 5. 7. 2010, da lahko študentu manjka:

 • obveznost največ 1 predmeta, ki je pogoj za napredovanje v višji letnik ali
 • zadostno število ECTS točk, pri čemer so opravljeni vsi predmeti, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik.

PONAVLJANJE LETNIKA

Študenti, ki niste opravili vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavljate letnik. Pogoji za ponavljanje letnika so objavljeni tukaj.
Prošnji za ponavljanje letnika »Prošnja za ponavljanje letnika zbranih najmanj 30 ECTS« ali »Prošnja za Komisijo za študijske zadeve: napredovanje, ponavljanje, podaljšanje absolventskega staža (zbranih manj kot 30 ECTS)« lahko Komisija za študijske zadeve odobri, če ste:

 • redno sodelovali pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
 • opravili obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS (dokazila niso potrebna) ali
 • opravili obveznosti vpisanega letnika v obsegu manj kot 30 ECTS in ne manj kot 15 ECTS, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po 212. členu Statuta UM (Ur. l. RS, št. 29/17 -UPB 12) omogočajo podaljšanje statusa študenta (obvezna dokazila).

PODALJŠANJE ABSOLVENTSKEGA STAŽA

Študenti, ki obveznosti, določenih s študijskim programom v času absolventskega staža še niste izpolnili, lahko oddate na Komisijo za študijske zadeve »Prošnja za Komisijo za študijske zadeve: napredovanje, ponavljanje, podaljšanje absolventskega staža (zbranih manj kot 30 ECTS)«, če imate za to opravičene razloge, določene v 212. členu Statuta UM (Ur. l. RS, št. 29/17 -UPB 12).

Poleg navedenega je potrebno upoštevati še odločitev KŠZ, da mora biti izpolnjen vsaj eden od pogojev:

 • še niste ponavljali letnika ali
 • povprečna ocena opravljenih obveznosti več kot 8 in ste že ponavljali letnik ali
 • materinstvo v času študija ali
 • drugi opravičeni razlogi v skladu z 212. členom Statuta Univerze v Mariboru (UPB 12).

Prošnje:

»Prošnja za Komisijo za študijske zadeve: napredovanje, ponavljanje, podaljšanje absolventskega staža (zbranih manj kot 30 ECTS)«

»Prošnja za ponavljanje letnika zbranih najmanj 30 ECTS«

 

Ostale novice