Arhiv

Vabilo študentom: Sodelujte v projektih Po kreativni poti do znanja

IMG_3323

 

pkp_logoti

 

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa »Po kreativni poti do znanja 2017-2020« vabimo študente/študentke visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika, univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov ter magistrskega študijskega programa Logistika sistemov za sodelovanje na projektih. S pomočjo pedagoških mentorjev Fakultete za logistiko ter mentorjev iz gospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti bo študent opravil v gospodarski družbi.
Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.
Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto bruto/mesec).

Izpolnjeno prijavnico, v katero vpišite zaporedno številko projekta ter naziv projekta, za katerega se prijavljate, vse zahtevane podatke ter motivacijsko pismo, v katerem opišete svoje dosedanje delo, kompetence ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po mailu z zadevo »Po kreativni poti do znanja 2017-2020« na naslov: urska.arbeiter@um.si do vključno torka, 20. 3. 2018 do 12. ure.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem bodo upoštevali vaša motivacijska pisma.
Fakulteta za logistiko bo v okviru navedenega razpisa izvajala 4 projekte:

1. Naziv projekta: Preučevanje učinkov uporabe pametnih očal na vid in produktivnost na primeru komisioniranja

Mentor na FL UM: doc. dr. Brigita Gajšek
Mentor na FS UM: izr. prof. dr. Nataša Vujica Herzog

Kratka vsebina:
Proizvajalci pametnih očal propagirajo pozitivne ekonomske učinke uporabe pametnih očal, natančneje dvig produktivnosti, na osnovi maloštevilnih pilotnih projektov medtem ko odgovorne delodajalce skrbi tudi zdravje zaposlenih. Nepoznavanje vpliva uporabe pametnih očal na oči deluje zaviralno na hitrost uvajanja tehnologije v gospodarska okolja in na širitev uporabe v sfere privatnega življenja ljudi. Medicini ni znano, kaj lahko pričakuje ob povečani uporabi pametnih očal v gospodarstvu, negospodarstvu in v privatnem okolju ljudi. Prav tako ni zaslediti študij vpliva uporabe pametnih očal na oči uporabnika. Da bi pripomogli k razrešitvi dileme, bo v projektu izveden eksperiment uporabe pametnih očal za komisioniranje z meritvami učinkov uporabe na oči uporabnika. Komisioniranje velja za delovno najintenzivnejšo operacijo v skladišču, ki ima kot takšna velik vpliv na zdravje in počutje ljudi. Škodljivi gibi ali uporabljena tehnologija relativno hitro vplivajo na uporabnike.
Glavni cilj projekta bo preučevanje učinkov uporabe pametnih očal na oči uporabnika pri komisioniranju, ki je podobno nakupovanju izdelkov v prodajalnah, s to razliko, da je delovno intevnejše. Glede na to, da takšnih raziskav ni, se postavlja vprašanje, kako vpliva uporaba pametnih očal na uporabnika? Predvsem nas zanima ali so po uporabi očal prisotne spremembe pri razločnosti vida, ali uporaba očal povzroča dodatno obremenitev, utrujenost? Ali se po uporabi očal pojavlja razlika vida med desnim in levim očesom? Za namen raziskave bomo postavili hipoteze, ki jih bomo na osnovi izvedenih meritev vida potrdili ali ovrgli.
Pri raziskavi bomo uporabili očala Vuzix M300. V prostorih ZD Maribor bomo postavili montažno skladišče, kjer bomo simulirali delo človeka z uporabo pametnih očal. Pred in po uporabi očal bomo izvedli različne meritve vida (vidna ostrina, barvni vid s testom po Ishihari, vidno polje na periferiji 60°, centralno vidno polje 30°, kontrastna senzitivnost PELLI-ROBSON tabla,…).

V projektu sodelujejo:

 • 2 študenta visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika,
 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov,
 • 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov.

Trajanje projekta: 5 mesecev (predvidoma med aprilom in avgustom 2018)

2. Naziv projekta: Prakse delitvene ekonomije v logistiki in turizmu: izzivi implementacije v Thermani Laško

Mentor na FL UM: doc. dr. Sonja Mlaker Kač
Mentor na FT UM: doc. dr. Andreja Trdina

Kratka vsebina: Koncepta družbene odgovornosti podjetij in delitvene ekonomije sta dva izredno zanimiva, sodobna koncepta, ki lahko ob ustrezni implementaciji v podjetje in okolje prineseta vsestranske koristi za vse deležnike, ki so v nekem okolju vključeni.
Družbena odgovornost podjetij se nanaša na delovanje podjetja v korist podjetja samega in hkrati tudi v korist vseh njegovih deležnikov. Delitveno ekonomijo pa lahko na kratko opišemo kot model delovanja (znotraj družbeno odgovornega ravnanja), v katerem več posameznikov uporablja eno dobrino (na primer avto, kolo, stanovanje ali hišo, hišne pripomočke itd.) pri vsem pa ima prednost dostopnost (deljenje) pred lastništvom.
Pri družbeni odgovornosti se bomo osredotočili na vse vidike družbene odgovornosti: ekonomsko, filantropsko, etično in pravno. Bolj kot na notranjo dimenzijo se bomo pri proučevanju družbene odgovornosti osredotočili na zunanjo dimenzijo družbene odgovornosti, kjer je poudarjen pomen sodelovanja s poslovnimi partnerji, dobavitelji in potrošniki, vključene so tudi človekove pravice in širše okolje.
V Thermani d.d. se zavedajo pomembnosti obojega. Organizacija že ima sprejet Kodeks korporativnega upravljanja družbe in Etični kodeks. Nekatere aktivnosti ima Thermana d.d. že vključene v svoje poslovanje, projekt pa bo vključeval celosten pregled praks družbene odgovornosti in delitvene ekonomije na področju logistike in turizma in možnost njihove implementacije v Thermani d.d., kar predstavlja nadgradnjo obstoječega stanja. Vse skupaj pa lahko vodi v izboljšano poslovanje in doseganje konkurenčnih prednosti.
V projektu poleg študentov Fakultete za logistiko sodelujejo tudi študenti Fakultete za turizem

Trajanje projekta: 4 mesece (predvidoma med aprilom in julijem 2018)

V projektu sodelujejo študenti Fakultete za logistiko UM, in sicer:

 • 1 študent/ka univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov,
 • 2 študenta/ki magistrskega študijskega programa Logistika sistemov.

3. Naziv projekta: Vrednotenje proizvodnega procesa iz vidika trajnostnega razvoja in uvajanje novih logističnih poslovnih modelov v invalidskem podjetju

Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman
Mentor na FE UM: asist. dr. Matej Fike
Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Andrej Lisec

Kratka vsebina:
Optimizacija proizvodnih in poslovnih procesov iz vidika trajnostnega razvoja, ki vključuje tudi vrednotenje vplivov na okolje, predstavlja izziv v vsakem podjetju. Običajno podjetja ne izvajajo celotnega trajnostnega vrednotenja svojih poslovnih procesov, saj nimajo zadostnih kompetenc in znanja. Sistematično in celostno vrednotenje običajno razkrije šibke točke proizvodnega procesa, ki jih lahko optimiziramo in izboljšamo. V tem kontekstu se ne vrednotijo samo stroški, pač pa tudi poraba surovin in energije, ki so neposredno povezani z logističnimi procesi. Da bi lahko dejansko dosegli trajnostni proizvodni proces, moramo upoštevati sistemski pristop, ki vsebuje okoljsko, ekonomsko in družbeno komponento. Tako je potrebno vsak proces ovrednotiti iz vidika celotnega življenjskega cikla, in sicer iz okoljskega vidika (angl. Life cycle assessment – LCA), vidika stroškov (angl. Life cycle costing – LCC) in družbenega vidika (angl. Social life cycle assessment – S-LCA). Na osnovi omenjenih analiz bomo dobili kompleksen vpogled v proizvodni proces in določili tiste dele procesa, ki npr. povzročajo največje vplive na okolje in/ali največje vplive na stroške in/ali družbene dejavnike. Nadalje bomo lahko na osnovi različnih scenarijev predlagali optimalne rešitve in določili morebitne korelacije med posameznimi dejavniki. Pri analizah proizvodnega procesa bomo posebno pozornost namenili uvajanju novih logističnih modelov, ki bodo temeljili na načelih krožnega gospodarstva, saj bi radi na primeru prikazali in implementirali t.i. zaprte kroge (angl. Closing loops), s pomočjo inovativnih pristopov v logistiki in uvajanjem novih poslovnih modelov. Projekt se sklada z nacionalnimi usmeritvami na področju Pametne specializacije (S4), pod področje Mreže za razvoj krožnega gospodarstva. Pridobljena znanja in obstoječe metode bodo omogočile načrtovanje novih modelov (sistemov), ki nudijo nov vpogled v dinamiko krožnega gospodarstva iz in inovativne pristope k trajnostnemu razvoju.

V projektu sodelujejo:

 • 1 visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika,
 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov,
 • 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov.

Trajanje projekta: 5 mesecev (predvidoma med aprilom in avgustom 2018)

4. Naziv projekta: Optimizacija skladišč v maloprodajnih enotah v podjetju Engrotuš d.o.o.

Mentor na FL UM: doc. dr. Matjaž Knez
Mentor na FS UM: red. prof. dr. Tone Lerher

Kratka vsebina:
Namenski cilj projekta je optimizacija skladiščnega poslovanja maloprodajnih enot podjetja, ki opazno zaostajajo za konkurenco. Za nadaljnjo uspešno poslovanje je ključna uvedba sodobnih konceptov industrije 4.0 in interneta stvari. Potrebna bo ponovna evalvacija in analiza celotnega skladiščne procesa od prevzema, skladiščenja izdelkov, komisioniranja, do polnjena polic v maloprodajnih enotah. Celoten sistem logističnega sistema je potrebno posodobit in vzdigniti na raven uspešnih poslovnih organizacij. Zaradi omenjenih nujno potrebnih ukrepov je potrebno v okviru projekta izpolniti naslednje objektivne cilje.
1.) Vzpostavitev sistema označevanja
2.) Reorganizacija procesa skladiščenja, komisioniranja in zlaganja izdelkov na police
3.) Zmanjšanje količine nepotrebnih zalog
4.) Posodobitev celotne sistemske opreme

V projektu sodelujejo:

 • 1 visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika,
 • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov,
 • 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov.

Trajanje projekta: 5 mesecev (predvidoma med aprilom in avgustom 2018)

 

 

Ostale novice