Arhiv

VABILO ZA VPIS v 2. oz. 3. letnik (absolventsko leto, napredovanje v višji letnik VS, UN, MAG, DR) – študijsko leto 2017/2018

Študentke in študente vabimo, da čim prej po izpolnitvi pogojev za napredovanje uredite vpis v višji letnik. Pogoji za vpis oz. napredovanje v višji letnik so objavljeni tudi na spletni strani:

Termini vpisov:

od 16. avgusta do najkasneje 28. septembra 2017. Po tem datumu vpis na fakulteto ne bo več mogoč.

ŠTUDENTI BOSTE VPISNO DOKUMENTACIJO POSLALI NA NASLOV: FAKULTETA ZA LOGISTIKO, MARIBORSKA CESTA 7, 3000 CELJE, oziroma OSEBNO PRINESLI V REFERAT V ČASU URADNIH UR. IZVEN URADNIH UR JE MOGOČE DOKUMENTACIJO ODLOŽITI V PREDALČNIK, KI SE NAHAJA POLEG REFERATA.

Popolna vpisna dokumentacija zajema:

  1. študentsko izkaznico,
  2. podpisan vpisni list,
  3. izpolnjen in podpisan predmetnik,
  4. izpolnjeno in podpisano Pogodbo o izvedbi organiziranega izrednega študija in načinu plačevanja stroškov izobraževanja v študijskem letu 2016/2017 v dveh izvodih – velja za izredne študente,
  5. Izjavo plačnika o plačniku stroškov študija v primeru, da bo stroške študija poravnala pravna oseba – velja za izredne študente,
  6. Izjavo poroka – velja za izredne študente.

Vpisni stroški znašajo 120 € in jih poravnate na račun Fakultete za logistiko, TRR.: SI56 0110-0600-0010-887

Za plačilo vpisnine in šolnine v primeru, ko stroške študija poravna študent sam, odgovarja tudi porok, razen kadar se stroški v celoti plačajo ob vpisu – velja za izredne študente.

Več o splošnih pogojih plačevanja šolnin in prispevkov za študij na http://www.um.si/studij/financiranje/splosni-pogoji-placevanja-na-um/Strani/default.aspx.

Vpis lahko opravi tudi druga oseba, ki mora vpisni dokumentaciji priložiti študentovo pooblastilo, kopije osebnih dokumentov in vse ostale zahtevane dokumente za vpis.

Vpisni list

Vpisni list izpolnite v elektronski obliki. Kreirate ga na polju AIPS pod e-vpis. Pred izpisom e-vpisnega lista mora študent v celoti izpolniti anketo, drugače e-vpis ni mogoč.

Po izpolnitvi vpisnega lista je potrebno iz Aipsa natisniti še predmetnik, obkrožiti izbiro tujega jezika/modula/dodatnega izbirnega predmeta in ga podpisati.

Vpisni stroški za redni/izredni študij 1.,2. in 3. stopnje študija

Cenik je bil potrjen na seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru, dne 22. 6. 2017 za študijsko leto 2017/2018.

vpisni stroski

 

 

Šolnina

Študent lahko šolnino poravna v enem oz. treh obrokih. Zneski šolnine za študijsko leto 2017/18 so zajeti v spodnji tabeli:

solnina

Za študente, ki plačujete šolnino v obrokih velja, da poravnate:
1. obrok 8 dni po vpisu in izdaji računa,
2. obrok 90 dni po vpisu in izdaji računa,
3. obrok 180 dni po vpisu in izdaji računa.

Pogodba

Članica UM mora v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru s študentom ob vpisu skleniti pogodbo o izvedbi organiziranega izrednega študija in načinu plačevanja stroškov izobraževanja v študijskem letu 2017/2018. Pogodbo izpolnijo vsi izredni študenti, ne glede na to ali so samoplačniki ali jim šolnino poravna pravna oseba. Študenti, katerim bo šolnino poravnala pravna oseba, morajo prinesti na vpis še Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija. V primeru plačila šolnine na obroke pa še Izjavo poroka. Prosimo vas, da:

  • pogodbo natančno preberete,
  • ustrezno izpolnite oz. obkrožite ter podpišete.

Pogodba_izr_1.2.3. letnik VS, UN, MAG_prvi vpis_prehodi_2017/2018

Pogodba_izr_1.2.3. letnik VS, UN, MAG_ponovni vpis_2017/2018

Pogodba_izr_1.2.3. letnik DR_prvi vpis_2017/2018

Za vpis v 3. letnik upoštevajte še:

Študenti, ki elektronske izbire modula niste opravili

  • bo Komisija za študijske zadeve določila manjkajoče obveznosti,
  • se boste v višji letnik lahko vpisovali od 17. septembra 2015 dalje. Do tedaj ne bo možno prejeti potrdil o vpisu.

Ostali študenti prejmete potrdila o vpisu in ostalo dokumentacijo v roku 7 delovnih dni od prejema vpisne dokumentacije.

Referat za študentske zadeve Fakultete za logistiko UM

Ostale novice